Logo Palio di San Jacopo
  

 
 
 

JUVENTUS CLUB GALLICANO

Adunata popolo bianconero 1 luglio 2006 Adunata popolo bianconero 1 luglio 2006 Adunata popolo bianconero 1 luglio 2006
Adunata popolo bianconero 1 luglio 2006 Adunata popolo bianconero 1 luglio 2006 Adunata popolo bianconero 1 luglio 2006
Juve - Real 09-03-05 Juve - Real 09-03-05 Juve - Real 09-03-05
04/11/2007 Juventus - Inter 1 -1 (foto)