Logo Palio di San Jacopo
  

 
 
 

GALLERIA 2016

Foto Monticello 16/07 Foto Bacci Massimiliano
Monticello 16-07-16 Foto Bacci Massimiliano
Foto Borgo Antico 16/07 Foto Bacci Massimiliano
Borgo Antico 16-07-16 Foto Bacci Massimiliano
Foto Bufali 16/07 Foto Bacci Massimiliano
Bufali 16-07-16 Foto Bacci Massimiliano
Foto Monticello 25/07 Foto Bacci Massimiliano
Monticello 25-07-16 Foto Bacci Massimiliano
Foto Borgo Antico 25/07 Foto Bacci Massimiliano
Borgo Antico 25-07-16 Foto Bacci Massimiliano
Foto Bufali 25/07 Foto Bacci Massimiliano
Bufali 25-07-16 Foto Bacci Massimiliano
Foto Monticello 25/07 Foto Saisi Ismaele
Monticello 25-07-16 Foto Saisi Ismaele
Foto Borgo Antico 25/07 Foto Saisi Ismaele
Borgo Antico 25-07-16 Foto Saisi Ismaele
Foto Bufali 25/07 Foto Saisi Ismaele
Bufali 25-07-16 Foto Saisi Ismaele
Foto Premiazioni 25/07 Foto Saisi Ismaele
Premiazioni 25-07-16 Foto Saisi Ismaele